Connect

2005 Stokes Isle Apt. 896, Vacaville 10010, USA

[email protected]

ਜਾਣ ਪਛਾਣ

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ‘ਰਹਾਉ’ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ‘ਨਿਰਭਉ’ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ (ਜਸ) ਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ‘ਨਿਰਭਉ’ ਕੇਵਲ ‘ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ’ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ’ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।