Connect

2005 Stokes Isle Apt. 896, Vacaville 10010, USA

[email protected]

ਜਾਣ ਪਛਾਣ

ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਘੜੀਆਂ, ਪਹਿਰ, ਦਿਨ ਆਦਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਰੁੱਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਜੇ ਜਗਤ-ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਖ-ਵਖ ਮਤ ਜਾਂ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਉਸ ਮਤ ਜਾਂ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।